Jesteś na: Energia biogazowa
 

Energia biogazowa

Biomasa


Biogaz jest nazywany gazem wysypiskowym. Jest gazem palnym, pochodzącym z fermentacji beztlenowej związków pochodzenia organicznego. Do takich związków zaliczamy m.in. ścieki, odpady komunalne, odchody zwierzęce, odpady przemysłu rolno - spożywczego oraz biomasę.

Definicja, którą możemy znaleźć w nowelizacji ustawy Prawo energetyczne z 11 marca 2010 roku (Art. 3 pkt 20a) podaje, że biogaz rolniczy to: paliwo gazowe otrzymywane z surowców rolniczych, produktów ubocznych rolnictwa, płynnych lub stałych odchodów zwierzęcych, produktów ubocznych lub pozostałości przemysłu rolno-spożywczego lub biomasy leśnej w procesie fermentacji metanowej.

Na potrzeby odnawialnych źródeł energii powstała kolejna definicja biogazu, w której zawarte jest, że biogaz to gaz pozyskany z biomasy, w szczególności z instalacji przeróbki odpadów zwierzęcych lub roślinnych, oczyszczalni ścieków oraz składowisk odpadów.

Biomasa to stałe lub ciekłe substancje pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, które ulegają biodegradacji. Biomasa może pochodzić z produktów, pozostałości i odpadów produkcji rolnej i leśnej oraz z przemysłu przetwarzającego te produkty. Biomasa może pochodzić również z ziaren zbóż, które nie spełniają norm jakościowych określonych dla zbóż w zakupie interwencyjnym na podstawie art. 4 rozporządzenia Komisji (WE) nr  687/2008 z dnia 18 lipca 2008 r. przez agencje płatnicze lub agencje interwencyjne oraz metody analizy do oznaczania jakości zbóż i ziarna zbóż, które nie podlegają zakupowi interwencyjnemu.

 
Energia biogazowa

Energia uzyskiwana z biomasy należy do odnawialnych źródeł. Można ją uzyskiwać z odpadów leśnych, odpadów rolnych, a także z odpadów pochodzących z przemysłu tekstylnego, z gospodarki komunalnej, przemysłu spożywczego, papierniczego. Podczas fermentacji biomasy uwalniany jest biogaz, który również zalicza się do odnawialnych źródeł energii. Na potrzeby gospodarstwa domowego można zainstalować mikrobiogazownię, która będzie produkowała energię użytkową.

Biomasa może być również pozyskiwana ze specjalnie do tego celu uprawianych roślin energetycznych. Rośliny energetyczne to m.in. wierzba wiciowa, topola, ślazowiec pensylwański, rża wielokwiatowa, robinia akacjowa. Do roślin energetycznych zaliczają się również niektóre gatunki traw - miskant olbrzymi i cukrowy oraz spartina preriowa.

Biomasa stanowi w tym momencie najchętniej wykorzystywane w Polce odnawialne źródło energii. Dzięki temu że może być wykorzystywana do produkcji zarówno energii cieplnej jak i elektrycznej cieszy się dużą popularnością. Zasoby biomasy skoncentrowane są głównie na obszarach produkcji rolnej i pochodzą z upraw roślin energetycznych, z odpadów leśnych i rolnych. Dodatkowo w procesie fermentacji biomasy powstaje energia biogazowa, która wykorzystywana jest w mikrobiogazowniach.

Stosowanie biomasy ma wiele korzyści. Podczas spalania biomasy do atmosfery uwalnia się dużo mniej szkodliwych gazów niż podczas spalania węgla. Istotne jest tu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. Wykorzystanie biomasy pozwala na zagospodarowanie resztek i odpadów z produkcji rolnej i leśnej. Biomasa wykorzystywana jest także w mikrobiogazowniach do produkcji energii biogazowej.