Jesteś na: Aktualności 10 miliardów złotych na ochronę...
10 miliardów złotych na ochronę środowiska

10 miliardów złotych na ochronę środowiska

10.10.2014

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprezentował w dniu 6 października 2014 roku nową ofertę programową, która obowiązywała będzie w latach 2015 - 2020. Doświadczenie z poprzednich lat sprawiło, że proponowane dofinansowanie będzie dużo łatwiej dostępne i tańsze. Programy są bardziej dostosowane do potrzeb konsumentów.

Promowanie postaw proekologicznych

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska zaplanował swoją ofertę programową zgodnie z perspektywą finansową Unii Europejskiej na lata 2014 - 2020, a także ze strategią Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko. NFOŚiGW opierając się na doświadczeniu z poprzednich lat poprawił komunikację z wnioskodawcami, a także zajął się usprawnieniem procesu oceny wniosków. Pomocne są również jasno ustalone i czytelne kryteria według których wnioski będą rozpatrywane. Dodatkowo Fundusz przyjął zasadę niewypierania środków zagranicznych, a dostosował i ujednolicił wskaźniki, tak aby były zgodne z tymi zastosowanymi w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej. Oferta NFOŚiGW musi zostać jeszcze zatwierdzona przez Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko oraz Regionalne Programy Operacyjne. Dzięki temu oferta będzie mogła zostać rozbudowana o programy udostępniające finansowanie efektywności energetycznej.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki przeznaczył na ofertę programową 10 miliardów złotych, z czego 6,3 mld zł stanowić będą niskooprocentowane pożyczki, a 3,7 mld zł zostanie przeznaczonych na dotacje.

NFOŚiGW zamierza promować postawy ekologiczne - ekoinnowacyjność, działania mające na celu edukację, która będzie towarzyszyła inwestycjom. Premiowane będą także standardy zarządzania środowiskowego, "zielone gminy" i gminy, które przystąpiły do Porozumienia Burmistrzów.

"Zielone gminy" na preferencyjnych warunkach

Od 2015 roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wprowadzi specjalne warunki wsparcia dla gmin o określonych parametrach zagospodarowania. Gminy, których ponad połowa powierzchni to obszary o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronionych takich jak Parki Narodowe, obszary Natura 2000, rezerwaty przyrody, będą premiowane przez NFOŚiGW. Programy dla "zielonych gmin" uzależnione będą od regionu, w którym się znajdują i mogą dotyczyć zwiększonego poziomu umorzenia pożyczki, obniżonego oprocentowania, zwiększonej intensywności dofinansowania przeznaczonych na realizację inwestycji prośrodowiskowych.

Europejskie Porozumienie Burmistrzów

Dnia 9 października 2014 roku NFOŚiGW oraz Dyrekcja Generalna ds. Energii Komisji Europejskiej zamierzają podpisać Umowę Partnerstwa. Dzięki tej umowie NFOŚiGW zostanie Krajowym Koordynatorem Porozumienia Burmistrzów dla władz lokalnych w naszym kraju. W Polsce liczba sygnatariuszy Porozumienia Burmistrzów wynosi obecnie 42 i stale rośnie. W całej Europie jest ich prawie 6 tysięcy. Porozumienie zakłada, że podpisujące je miasta zobowiązują się do osiągnięcia lub nawet przekroczenia unijnych celów dotyczących zmniejszenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Sygnatariusze porozumienia zobligowani są do opracowania Planu Działań na rzecz Zrównoważonej Energii. Ponadto muszą wdrożyć działania z zakresu wykorzystania energii pochodzącej z odnawialnych źródeł oraz z zakresu efektywności energetycznej. Działania te dotyczą zarówno sektora publicznego jak i prywatnego.

Oferta przygotowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest skierowana do wszystkich: do osób fizycznych, samorządów, państwowych jednostek budżetowych i przedsiębiorców. NFOŚiGW zapowiada wsparcie dla projektów, które dotyczą gospodarki wodno -ściekowej, odpadów, poprawy jakości powietrza, geologii i górnictwa. Wsparcie otrzymają również projekty dotyczące budownictwa energooszczędnego, instalacji odnawialnych źródeł energii, przeciwdziałania i likwidacji klęsk żywiołowych i ochrony przyrody.
 
 
« Powrót