Jesteś na: Aktualności Ostatni dzwonek na aplikowanie o...
Ostatni dzwonek na aplikowanie o środki z programu LIFE

Ostatni dzwonek na aplikowanie o środki z programu LIFE

02.07.2014

Program LIFE przeznaczony jest wyłącznie na finansowanie projektów dotyczących ochrony środowiska i klimatu. LIFE jest instrumentem finansowym Unii Europejskiej zarządzanym przez Komisję Europejską za pośrednictwem Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska i ds. Działań w Dziedzinie Klimatu. Program ma na celu wsparcie procesu wdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska i realizację unijnej polityki w tym zakresie. Dodatkowo wspiera identyfikację i promocję rozwiązań dotyczących problemów środowiska, w tym problemów przyrodniczych.

Pierwsza odsłona programu LIFE wystartowała w 1992 roku. LIFE I funkcjonowało w latach 1992 - 1995, LIFE II 1996 - 1999, LIFE III 2000 - 2006, a LIFE + w latach 2007 - 2013. Do tej pory z programu współfinansowano około 4 tysięcy projektów w Unii Europejskiej, na kwotę 3,1 miliarda euro. Obecny program LIFE został powołany przez Komisję Europejską rozporządzeniem z dnia 11 grudnia 2013 roku. Nowy program obowiązuje na lata 2014 - 2020. W rozporządzeniu wyróżnia się dwa podprogramy LIFE: jeden dotyczący klimatu, a drugi środowiska. LIFE będzie miał rekordowy budżet 3,4 miliarda euro - więcej niż wszystkie poprzednie programy razem. Komisja Europejska zadbała o ułatwienie dostępu do środków przedsiębiorcom powierzyła wykonanie większości elementów programu Agencji Wykonawczej ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EASME).

Co sfinansuje LIFE?

Komisja Europejska przyjęła 19 marca b.r. program prac dla LIFE na lata 2014 - 2017. W dokumencie znajdują się ramy zarządzania programem przewidziane na najbliższe lata, orientacyjny budżet, który określa szacowaną alokację funduszy, a także tematykę poszczególnych projektów. Dokument określa projekty priorytetowe, tłumaczy metodologię wyboru projektów i dofinansowań operacyjnych oraz ustanawia wskaźniki wyników dla dwóch podprogramów wyróżnionych w LIFE: działania na rzecz klimatu oraz działania na rzecz środowiska.

Program LIFE na lata 2014 - 2017 posiada budżet rzędu 1,8 miliarda euro. Na działania służące poprawie jakości środowiska przeznaczono 1 374 mln euro i obejmują one takie zagadnienia jak:

 • Przyroda i różnorodność biologiczna (610 mln euro);
 • Ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami (496 mln euro);
 • Zarządzanie i informacja w zakresie środowiska (163 mln euro);
 • wydatki uzupełniające (78 mln euro).

Budżet na działania związane z klimatem w ramach programu LIFE wynosi 449 mln euro i obejmuje zagadnienia związane z:

 • Łagodzeniem skutków zmiany klimatu (194 mln euro);
 • Dostosowaniem się do skutków zmiany klimatu (190 mln euro);
 • Zarządzaniem i informacją w zakresie klimatu (48 mln euro);
 • wydatki uzupełniające (18 mln euro).

W programie prac LIFE znajduje się wykaz tematów projektów, które uznane są za priorytetowe. Dzięki takiemu rozwiązaniu zapewniona zostaje z jednej strony elastyczność działań, a z drugiej stabilność, która umożliwia potencjalnym beneficjentom programu możliwość zaplanowania, odpowiedniego przygotowania i złożenia wniosków. Wnioski, których zakres tematyczny będzie w największym stopniu odpowiadał projektom priorytetowym, będzie miał znaczną przewagę i większą szansę na uzyskanie pozytywnej weryfikacji.

LIFE wyróżnia następujące grupy priorytetów:

Priorytety tematyczne dotyczące wody:

1. Obszar priorytetowy ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami:

 • Planowanie i tworzenie na obszarach miejskich i wiejskich środków naturalnej retencji wód;
 • Zarządzenie ryzykiem powodziowym i ryzykiem wystąpienia suszy;
 • Umożliwianie osiągnięcia celów ramowej dyrektywy wodnej przez ukierunkowanie na presje hydromorfologiczne zidentyfikowane w planach gospodarowania wodami w dorzeczach;
 • Zintegrowane zarządzanie substancjami biogennymi i zanieczyszczeniami organicznymi pochodzenia ludzkiego i rolniczego;
 • Redukcja emisji substancji priorytetowych u źródła w odpowiedzi na presje ze strony zanieczyszczeń chemicznych w środowisku wodnym;
 • Przywracanie morfologii rzek, jezior, obszarów przyujściowych i przybrzeżnych do ich stanu naturalnego lub przywrócenie związanych z nimi siedlisk;
 • Wdrożenia na rzecz oszczędzania wody.

2. Zarządzanie obszarami morskimi i strefą przybrzeżną:

 • ograniczanie presji działalności gospodarczej na środowisko morskie (hałas podmorski, fizyczne uszkodzenia dna morskiego i skutki górnictwa głębokomorskiego oraz akwakultury);
 • zapobieganie powstawaniu odpadów morskich lub zanieczyszczeń mikrobiologicznych;
 • wspieranie synergii między zintegrowanym zarządzaniem strefą przybrzeżną a planowaniem przestrzennym obszarów morskich.

3. Sektor gospodarki wodnej:

 • opracowanie technologii na potrzeby systemów uzdatniania wody pitnej i systemów oczyszczania ścieków komunalnych;
 • wdrażanie narzędzi zapewniających efektywne świadczenie usług wodnych na obszarach o małej gęstości zaludnienia;
 • innowacje w zakresie uzdatniania wody ponownie wykorzystywanej/odzyskanej.

Priorytety tematyczne dotyczące odpadów:

1. Wdrożenie przepisów dotyczących odpadów:

 • Innowacyjne metody, technologie i działania, przede wszystkim u źródła odpadów, do celów zapobiegania powstawaniu odpadów, ponownego użycia i selektywnego zbierania:
  • odpadów komunalnych
  • odpadów urządzeń elektrycznych i elektronicznych, baterii i akumulatorów, pojazdów wycofanych z eksploatacji, odpadów opakowaniowych, odpadów z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych i odpadów medycznych,
  • bioodpadów, w tym odpadów produktów spożywczych na wszystkich etapach łańcucha żywnościowego
 • Zintegrowane projekty gospodarowania tworzywami sztucznymi utworzone w celu zwiększenia możliwości recyklingu i sortowania, gospodarowania tworzywami sztucznymi innymi niż opakowania, zapobiegania produkowaniu przedmiotów jednorazowego użytku wykonanych z tworzyw sztucznych lub redukcji zaśmiecenia, a także środków zaradczych przeciwko zaśmiecaniu;
 • Usprawnienia gospodarowania odpadami niebezpiecznymi pochodzącymi z gospodarstw domowych.

2. Odpady i efektywne gospodarowanie zasobami:

 • Projekty ukierunkowane na wdrożenie wykorzystywania instrumentów ekonomicznych na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym w ramach wsparcia strategii politycznych w zakresie gospodarowania odpadami i efektywnego gospodarowania zasobami.

Priorytety tematyczne dotyczące efektywnego gospodarowania zasobami, w tym glebą i lasami, oraz ekologicznej i obiegowej gospodarki:

1. Efektywne gospodarowanie zasobami, gospodarka ekologiczna i obiegowa:

 • Wdrożenia koncepcji gospodarki obiegowej przez działania obejmujące łańcuch wartości lub zapewniające wykorzystywanie zasobów wtórnych/złomu/odpadów w innych gałęziach przemysłu lub łańcuchach wartości (ekoprojekcie, kaskadowym wykorzystaniu materiałów, naprawie, przerabianiu, ponownym wykorzystywaniu, recyklingu, nowych koncepcjach działalności gospodarczej wykorzystującej surówce wtórne oraz innowacyjnych systemach zwrotu i gromadzenia);
 • Nowe modele biznesu w odniesieniu do efektywnego gospodarowania zasobami, obejmujące ustanawianie praktyki efektywnego gospodarowania zasobami w MŚP;
 • Wdrażanie europejskiej metody oznaczania śladu środowiskowego przez informowanie konsumenta i zainteresowanej strony, dostępność danych, jakość i identyfikowalność na wszystkich etapach łańcucha wartości;
 • Łączenie regulacyjne, finansowe lub reputacyjne środków zachęty z efektami działalności środowiskowej przez stosowanie EMAS;
 • Wspieranie zielonych zamówień publicznych, w tym dzięki systemom umożliwiającym zamawiającym łatwą i wiarygodną weryfikację wymogów ekologicznych.

2. Gleba:

 • Ograniczanie lub łagodzenie zasklepiania gleby lub promocja innowacyjnych metod kompensowania zasklepiania gleby na szczeblu regionów, prowincji lub gmin;
 • Osiągnięcie lepszego gospodarowania glebą (zmniejszenie erozji, utrzymanie stałej ilości materii organicznej w glebie, uniknięcie zagęszczania i zanieczyszczenia gleby, utrzymanie/przywrócenie gleby bogatej w węgiel itp.) na poziomie lokalnym, regionalnym lub krajowym;
 • Opracowanie i/lub wdrożenie efektywnych pod względem kosztów narzędzi i systemów wsparcia w odniesieniu do identyfikacji zanieczyszczonych obszarów na poziomie regionalnym lub krajowym.

3. Lasy:

 • Wdrożenia zaawansowanych metod wykazywania zrównoważonej gospodarki leśnej na poziomie regionalnym, krajowym lub ponad krajowym;
 • Nowe metody gromadzenia i zgłaszania kryteriów i wskaźników w odniesieniu do zrównoważonej gospodarki leśnej;
 • Udoskonalenia europejskiego systemu informacji o pożarach lasów;
 • Zastosowanie nowych informacji o lasach w celu zwiększenia odporności lasów na zagrożenia wynikające z przyrostu ludności.

Priorytety tematyczne w dziedzinie środowiska i zdrowia, w tym chemikaliów i hałasu:

1. Chemikalia:

 • Ograniczanie wpływu chemikaliów na środowisko i zdrowie człowieka dzięki bezpieczniejszemu lub bardziej zrównoważonemu stosowaniu chemikaliów lub dzięki minimalizowaniu narażenia na substancje toksyczne znajdujące się w produktach lub w środowisku poprzez zastępowanie ich substancjami bezpieczniejszymi lub rozwiązaniami nie chemicznymi;
 • Poprawa wykorzystania danych z monitoringu stanu chemicznego (np. monitoringu środowiska, monitoringu biologicznego, kontroli produktów, monitoringu powietrza w pomieszczeniach) w dziedzinie ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska.

2. Hałas:

 • Wprowadzenie trwałych systemów stref niskiej emisji hałasu na obszarach miejskich np. dzięki umożliwieniu wjazdu tylko pojazdom z napędem elektrycznym;
 • Zastosowanie w obrębie gęsto zaludnionych obszarów miejskich nawierzchni dźwiękochłonnych.

3. Awarie przemysłowe:

 • Działania mające na celu uproszczenie wdrażania dyrektywy Seveso III.

Priorytety tematyczne dotyczące jakości powietrza i emisji, w tym środowiska miejskiego:

1. Przepisy dotyczące jakości powietrza i dyrektywa w sprawie krajowych poziomów emisji:

 • Redukcja emisji (na skalę lokalną i regionalną) w miejscach szczególnie zanieczyszczonych cząstkami stałymi na obszarach o trwałym, intensywnym korzystaniu z instalacji ogrzewania spalających węgiel i biomasę;
 • Zwiększanie zastosowania wysokiej jakości spalania biomasy, w tym w regionach górzystych;
 • Projekty w zakresie mobilności zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju dotyczące tych elementów, które są niezbędne dla spełnienia norm jakości powietrza (czystsze rzeczywiste warunki jazdy), stosowanie pojazdów napędzanych elektrycznie i bardzo niskoemisyjnych, stosowanie czystych paliw alternatywnych, innowacyjne programy w zakresie modernizacji pojazdów służby cywilnej, alternatywna technologia napędowadla pociągów taka jak elektromobilność i mobilność oparta na paliwie wodorowym, opracowanie i wdrożenie stref niskiej emisji i systemów opłat za korzystanie z dróg w oparciu o zaawansowane kryteria dostępu i etykiety produktowe dla konsumentów ,stosowanie innowacyjnych platform logistycznych na ostatnim etapie dostawy towarów;
 • Projekty mające na celu redukcję emisji amoniaku i PM, których źródłem jest rolnictwo.

2. Dyrektywa w sprawie emisji przemysłowych:

 • Opracowanie i testowanie technik zapobiegania zanieczyszczeniom i redukcji zanieczyszczeń.

Finansowanie z programu LIFE

W zależności od okresu zakwalifikowania się do dofinansowania beneficjenci otrzymają 60% dofinansowania bezpośrednio od Komisji Europejskiej w latach 2014 - 2017 oraz 55% dofinansowania jeśli zakwalifikują się w latach 2018 - 2020.

Polscy przedsiębiorcy mogą również liczyć na dodatkowe wsparcie ze środków unijnych, których administratorem jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wnioski o dofinansowanie powinny być złożone do NFOŚiGW przed złożeniem dokumentów do Komisji Europejskiej. W zależności od decyzji NFOŚIGW może udzielić wsparcia na poziomie 15%, 35% lub 40%. Decyzja o przyznaniu środków jest warunkowa i uzależniona od pozytywnej odpowiedzi ze strony Komisji Europejskiej.

Najważniejszą informacją jest ta, że nabór do nowej edycji programu LIFE rozpoczął się w dniu 18 czerwca 2014 roku. Dla większości zagadnień aplikacje są przyjmowane w trybie ciągłym do 16 października 2014 roku. Zaleca się aby formularz przygotowany został w języku angielskim. Aplikację do NFOŚiGW składa się w języku polskim i można ją przedłożyć do 28 lipca b.r. Jeśli NFOŚIGW pozytywnie rozpatrzy podanie o dofinansowanie uzupełniające, stanie się pośrednikiem między potencjalnym beneficjentem a Komisją Europejską przy składaniu wniosku.

« Powrót