Jesteś na: Aktualności 420 milionów na Bociana
420 milionów na Bociana

420 milionów na Bociana

08.04.2014

„Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 1) BOCIAN – Wzrost udziału rozproszonych, odnawialnych źródeł energii” to priorytetowy program realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Program skierowany jest do przedsiębiorców w rozumieniu art. 43 (1) Kodeksu cywilnego, którzy podejmują się realizacji przedsięwzięć z zakresu odnawialnych źródeł energii.

Celem programu jest ograniczenie lub wręcz uniknięcie produkcji CO2 poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł do produkcji energii użytkowej. Kwota jaką NFOŚiGW przeznaczył na ten program to 420 milionów złotych. Dofinansowanie w ramach programu udzielane jest w formie pożyczki, której kwota może wynosić od 2 do 20 milionów złotych. Dofinansowanych jest 7 przedsięwzięć i należą do nich:
 • Elektrownie i systemy wiatrowe – do 30% dofinansowania;
 • Źródła ciepła opalane biomasą – do 30%;
 • Pozyskiwanie energii z wód geotermalnych – do 50%;
 • Małe elektrownie wodne  – do 50%;
 • Systemy fotowoltaiczne – do 75%;
 • Biogazownie – do 75%;
 • Wytwarzanie energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji na biomasę – do 75%.
Pożyczka jest oprocentowana w skali roku – WIBOR 3M – 100 punktów, ale nie mniej niż 2%, a okres finansowania wynosi nie dłużej niż 15 lat. Co ważne, wniosków o dofinansowanie nie mogą składać przedsiębiorcy, którzy otrzymali dofinansowanie z innych programów priorytetowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pożyczka w ramach dofinansowania nie ulega umorzeniu.

Wnioski należy składać osobiście w siedzibie NFOŚiGW przy ulicy Konstruktorskiej 3A w Warszawie, z dopiskiem „BOCIAN” lub za pośrednictwem kuriera. Wnioski są przyjmowane od 1 kwietnia 2014 roku w trybie ciągłym, ale nie później niż do 30 września 2014 roku. Dokumenty złożone po tej dacie (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Funduszu, potwierdzona pieczęcią kancelaryjną z informacją o dacie wpływu) nie będą rozpatrywane.

W programie określone są koszty kwalifikowane ponoszone na realizację przedsięwzięcia i należą do nich następujące kategorie:
 • Prace przygotowawcze, takie jak: koncepcje techniczne, raporty o oddziaływaniu na środowisko, studium wykonalności, tylko jeśli zostały wykazane we wniosku o dofinansowanie;
 • Projekty wykonawcze i budowlane;
 • Koszty nabycia lub wytworzenia nowych środków trwałych, do których zalicza się: budowle i budynki, maszyny i urządzenia, narzędzia, przyrządy i aparatury oraz infrastrukturę techniczną związaną z nową inwestycją;
 • Koszty montażu i uruchomienia środków trwałych;
 • Koszty robót budowlanych lub nabycia materiałów, jeśli pozostają w bezpośrednim związku z celem przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem;
 • Nabycie wartości niematerialnych i prawnych, czyli patentów, licencji, wiedzy technicznej, technologicznej lub wiedzy z zakresu organizacji i zarządzania.
Wnioski przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:30 w siedzibie NFOŚiGW lub za pośrednictwem kuriera. Obecny nabór trwa do 30 września 2014 roku. Następne edycje będą uzależnione od dostępnych środków i będą powtarzane do momentu wyczerpania alokacji.
« Powrót